Våre tenester

Me tilbyr gravetenestar som blant ana planering av tomter og graving av kabelgrøfter, graving av dreneringsgrøfter samt drenering rundt grunnmur.

Me har personell med ADK og kan med det utføre graving og legging av vass- og kloakkrøyr. Nedsetting og montering av kummar og septiktankar er noko me kan tilby.

Me har gravemaskiner som gjer det mogleg å ta på oss graveoppdrag i ulike storleikar.

Me utfører vegbygging blant ana for byggefelt, hyttefelt og privatpersonar, samt utførsel av mindre kommunale vegprosjekt. Me sel og transporterar fyllmasse som pukk, sand, grus, singel, stein og jord.

Image
Image
Image

Har utført ein del oppdrag med muring av naturstein, detta er murar som er vedlikehaldsfrie og særs haldbare, samstundes som dei gjev eit vakkert uttrykk.

Elles tek me på oss riving av mindre bygningar, samt sprenging av små og større oppdrag. Me har eit sterkt fokus på at detta skal skje i tråd med dei lovar og reglar som er sett for utførsel av sprengingsoppdrag.

Vinterstid tilbyr me brøytetenestar som me har lang erfaring me.

I tillegg har me containerutleige der me køyrer ut og hentar. Storleiken på containerane varierer frå 10 til 35 kubikk.

Tilbyr sertifisering av anleggsmaskiner, Sertifisert som sakkyndig verksemd S2:M.


Haugarne Maskin Service
Industrivegen 12
3895 EDLAND

Mobil: 412 49 733
Kontor: 977 53 515

[email protected]